• head_banner_01

Süýşürmek we yza gaýtarmak maşyn öndürijileri doly awtomatiki ýylylyk kagyzy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady : termiki kagyz süýşüriji maşyn
Ulanylýan pudaklar: Çap we gaplaýyş pudagy
Agramy: 1800 kg
Kepillik: 2 ýyl
Esasy komponentler: Motor, podşipnik, dişli, nasos, dişli guty, hereketlendiriji, PLC
Ölçegi (L * W * H): 2550 * 1860 * 1600mm
Iň ýokary kesiş giňligi: 4750mm
Iň köp kesiş ululygy: 350mm
Min.strip ini: 20mm

Töleg: T / T, PayPal, L / C.

 

 
 
 
 

 


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Aýratynlyklary

  Gaplamak we şahadatnama

  Sergi

  Haryt bellikleri


  Ailelkenli kagyz, termal kagyz öndürmekde 16 ýyl tejribesi bolan termiki kagyz öndürmek pudagynda öňdebaryjydyr. Müşderilerimize iň tygşytly bahalarda ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegimizi üpjün etmek üçin Hytaýda öz önümçilik zawodymyz bar.
  Zawodymyz esasan termiki kagyz bilen iş salyşýar,malylylyk kagyzy, uglerodsyz göçürme kagyzy,termiki bellikler, termiki etiketka jambbo rulonlary, bellik çig mal, süýşüriji maşyn we ş.m.


  1. Takyk kesmek: Süýşüriji, kesilen materialyň ýa-da önümiň ululygynyň takyklygyny üpjün edip, gaty takyk kesmegi amala aşyryp biler.

  2. Highokary netijelilik: Süýüm önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin çalt we üznüksiz kesip biler we köpçülikleýin öndürmek üçin amatlydyr.
  3. Köpdürlüligi: Süýşüriji güýçli köpugurlylygy bilen kagyz, film, mata, lenta we ş.m. ýaly dürli materiallara uýgunlaşdyrylyp bilner.
  4.Awtomatlaşdyrylan amal: Köp süýşüriji maşynlar parametrleri kesgitlemek we el bilen gatyşmagy azaltmak arkaly awtomatiki işlemegi amala aşyryp bilýän awtomatiki dolandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
  5.Kustomizasiýa: Käbir süýümli maşynlar dürli pudaklaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.
  6. Maddy tygşytlamak: Çukurlar çig malyň has köp ulanylmagyny, galyndylary azaltmagy we material ulanylyşyny gowulaşdyryp biler.
  7. Hiliňi ýokarlandyrmak: Takyk kesmek arkaly, süýümler soňky önümiň hilini ýokarlandyryp we ölçegdäki gapma-garşylyklar sebäpli ýüze çykýan kynçylyklary azaldyp biler.
  8. Işleýiş aňsatlygy: Süýşürijileriň köpüsi ulanyjylara amatly we işlemek aňsat, az ýöriteleşdirilen bilimleri talap edýär.
  9. Zähmeti tygşytlamak: Süýşmek prosesini awtomatlaşdyrmak el zähmetine bolan zerurlygy azaldar we şeýlelik bilen zähmet çykdajylaryny tygşytlar.
  10. Dürli pudaklara uýgunlaşdyrylýar: Süýşüriji maşynlar çap, gaplamak, dokma, gurluşyk materiallary, lukmançylyk we başga-da köp pudaklarda giňden ulanylýar.

  Süýşýän maşyn_01
  Süýşýän maşynyň parametrleri
  Süýşýän maşyn_03

  Süýşüriji maşyn_04
  Süýşüriji maşyn_05
  Süýşüriji maşyn_06
  Sorag-jogap

  S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Biz Hytaýyň günortasyndaky iň uly öwrüji zawod

   

  S: Meniň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

  J: Professional dizaýnerimiz karton we çap etmek üçin çeper eserler döreder.

   

  S: Kagyz kagyzy üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?

  J: Dürli hilli nusga paket almak üçin mugt

   

  S: Gurluşyň wagty näme?

  J: Köpçülikleýin önümçilik wagty 2-3 hepde gerek.

   

  Gaplamak we eltip bermek

   

  Gaplamak jikme-jiklikleri customers Müşderileriň isleg programmalarynda özleşdirilip bilinýän plastik möhürlenen, karton guty

   

  Eltip bermek jikme-jigi order Sargyt tassyklanandan soň 15 günüň içinde

  Biz hakda

   

  1 、 ailelkenli kagyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär, termal kagyzy örtmek we öwürmekde ýöriteleşýär, uglerod az kagyz, bellik kagyzlary ýönekeý we çap edilen we ş.m. Biz bu ugurda köp ýyllap eksportçy.

  2 、 Maksadymyz: Garaşýan zatlaryňyzdan ýokary

  3 ailelkenli kagyz wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlamaga kömek edýär.

   

  Soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler. Her soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň. Uzak işewür hyzmatdaşyňyz bolmak isleýärin.

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Süýşýän maşynyň parametrleri

  Süýşüriji maşyn_05

  Süýşüriji maşyn_06