• head_banner_01

Hýustondaky daşary ýurtly ammar gämisi: ABŞ-ly müşderilerimize amatlylyk we hil getirmek!

1: Kiçi göwrümli müşderiler üçin oýun üýtgedýän çözgüt

Gadyrly müşderiler,

2: Zawod alyjylary üçin nusgalara we ammarlara göni giriş

3: Qualityokary hilli termiki duýgur logistika belliklerimiz bilen tanyşdyrmak

Ailelkenli kagyzda, ABŞ-ly müşderilerimize ep-esli peýdaly boljak käbir habarlary paýlaşmak isleýäris. ABŞ-nyň Hýuston şäherinde daşary ýurt ammaryny dizaýn etdik we gurduk, bu iş amallaryňyza täze bir amatlylyk getirdi. Mundan başga-da, her biriniň 500PCS rulonlarynda elýeterli bolan 100 × 150 termiki duýgur logistika belliklerimiz, logistikany dolandyrmagyň usullaryny üýtgeder ýaly düýpli önüm taýýarladyk. Bu ýazgylar gönüden-göni zawodymyzda öndürilýär, bahalary ýokarlandyrýan hiç bir araçy bolmazdan ýokary hilli üpjün edýär.

stakanlar rulon

1: Kiçi göwrümli müşderiler üçin oýun üýtgedýän çözgüt

Hytaýdan iberilýän çykdajylaryň köp bolmagy sebäpli sargyt goýmakda kynçylyklara sezewar bolan kiçi göwrümli müşderiler üçin bu bildiriş oýun çalşygydyr. Hýustondaky daşary ýurt ammarymyz, gymmat bahaly halkara ýük daşamak zerurlygyny aradan aýyrýan we önümlerimize girmegiňizi öňkülerinden has aňsatlaşdyrýan çözgüt hödürleýär. Bir wagtlar täze amatly döwri sargyt etmek we garşylamak ukybyňyza päsgel beren päsgelçilikler bilen hoşlaşyň.

2: Zawod alyjylary üçin nusgalara we ammarlara göni giriş

Zawod alyjylary daşary ýurt ammarymyzdan hem uly peýdalar alarlar. Diňe önüm nusgalaryny has çalt alyp bolman, ammarymyza göni baryp görmek mümkinçiliginden peýdalanyp bilersiňiz. Bu elýeterli önüm önümleri barlamaga, sanawlarymyzy öwrenmäge we hatda ýerinde nusga almaga mümkinçilik berýär. Araçylardan aýlanyp, çeşmelerimize gönüden-göni girip bilersiňiz, wagt tygşytlaýarsyňyz we satyn almalaryň üznüksiz bolmagyny üpjün edýärsiňiz.

3: Qualityokary hilli termiki duýgur logistika belliklerimiz bilen tanyşdyrmak

Daşary ýurt ammarymyzdan başga-da, iň täze önüm hödürleýän teklibimizi - ýokary hilli termiki duýgur logistika belliklerini hödürlemek bilen buýsanýarys. Bu ýazgylar häzirki zaman logistika amallarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülendir. Ölçegleri 100 × 150 ölçegde we 500PCS toplumynda amatly görnüşde ulalanda, bellik etmegiňizi tertipleşdirmäge taýyn. Göni zawod iberişimiz, harytlaryňyzyň syýahatynyň dowamynda ygtybarlylygyny, berkligini we ygtybarlylygyny kepillendirýän bellikleriň ajaýyp hilini üpjün edýär.

Ailelkenli kagyzda, iň oňat çözgütler bilen üpjün etmek baradaky üýtgewsiz borjumyz. Şonuň üçin ABŞ-nyň abraýly müşderileriniň maddy-tehniki zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen daşary ýurt ammarymyzy döretmäge maýa goýduk. Getirmegiň has gysga wagtyny ýa-da transport çykdajylarynyň arzan bolmagyny isleseňiz, daşary ýurt ammarymyz islegleriňizi kanagatlandyrmaga taýyn.

Iş saparyňyzda bu täze bölümi kabul etmäge çagyrýarys. Amatlylyk, hil we netijelilik dünýäsini açanymyzda bize goşulyň. Daşary ýurtdaky ammarymyz we ýokary hilli termiki duýgur logistika belliklerimiz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Ailelkenli kagyzyň daşary ýurt ammary: Logistika zerurlyklaryňyz üçin döredildi!


Iş wagty: Iýun-30-2023