• head_banner_01

Biz hakda

Ailelkenli korporasiýanyň Hytaýda ailelkenli, Petra ýaly iki kompaniýasy bar

Çap etmek, gaplamak we logiki sarp ediş materiallaryny öndürmek we eksport etmek

Agentler, eksklýuziw distribýutorlar dünýäsi bilen çuňňur baglanyşyklary bar

lt müşderiler üçin işini has netijeli we uzak möhletleýin dolandyrmak we gowulandyrmak üçin çözgütleri maksat edinýär

152345 Bu 1 (5) xx 1 (1) 1 (6) 

hakda

Kompaniýanyň tertibi

2005-nji ýylda döredilen günümizden başlap, ailelkenli ýerli kagyz öwrüjisinden Hytaýda we Malaýziýada önümçilik öndürýän halkara kompaniýa öwrüldi. Müşderilere iň bäsdeş termiki kagyz we bellik stikerleri bilen üpjün etmek baradaky asyl arzuwymyzy amala aşyranymyzdan soň, şu günki ailelkenli gämi, müşderilere ofis önümlerini çap etmek, gaplamak üçin sarp edilýän zatlar, logistika, supermarketler, esasy önümlerimiz bilen bellikler, köpürjikli poçta, poçta bukjalary, möhürleýji haltalar, fermuar torbalary ýelimleýji lentalar, uzaldylan film we ş.m.

Hytaýda öndürýän önümçiligimiz, BOPP, PE, PVC ýaly dürli materiallar bilen öndürilen etiket ýelim kagyzlaryny örtmek, çap etmek we ölmek, derman belgileri, çakyr belgileri, çüýşe belgileri, azyk belgileri, ýük daşama belligi, göwrümli bellikler we ş.m. ABŞ, Saud Arabystany, BAE, Bangladeş, Nigeriýa ýaly ýurtlarda döredilen agentler, ýeke-täk agentler, ammarlar bilen her ýyl çalt gowulaşýan önüm kategoriýasy bilen enjamlaşdyrylan “ailelkenli” müşderilere has uly bazar paýyny gazanmak üçin elinden gelenini edýär. özleriniň bäsdeşlik ukyby. Ailelkenli “THEMRAL STAR” markasy ýokary hilli, iň arzan bahany aňladýar we ikinji gün eltip bermek, dünýäniň her künjegine her gün iberilýär. “Sailing International Limited” -iň ösüşi we üstünligi, müşderi hyzmatyna bolan professional çemeleşmämiziň we ajaýyp çap we logistik çözgütleri wagtynda we býudjet bilen üpjün etmekde yzygiderli ygtybarlylygymyzyň netijesidir.

Zawod gezelenji

Supermarketler, restoranlar, logistika kompaniýalary, B2B onlaýn iş we ş.m. üçin printer we gaplaýyş materiallaryny bir gezek üpjün etmek.

hfg (2)
(29)
2 (24)
2 (27)

Satuwyňyzy gowulandyrmak üçin baha, hil we eltip bermekden başga näme edip bileris:

ftgf (1)

J, marka mahabaty: öz markaňyz üçin öndürmek üçin bize fransuz hukugyny berseňiz, önüm suratlaryny, web sahypamyzdaky önümçilik wideolaryny we ähli sosial mediany mahabatlandyrmaga mümkinçilik beriň we web sahypalarynda, kateloglarda mahabatlandyrmak üçin bulary size iberip bileris. Müşderiňiz tarapyndan tanalýan markaňyz ýok bolsa, ony bilelikde guralyň

B, müşderileriňize kagyz görnüşini we ululyklaryny has köp saýlaň: bazaryňyzda bäsdeşleriňiz tarapyndan üpjün edilýän dürli termiki rulon ululygy we gsm bar, diňe bir görnüşe üns berseňiz, ýörite haýyşlar we müşderiler gelende dürli islegleri ýerine ýetirip bilmersiňiz saňa Bäsdeşleriňiziň näme satyn alýandyklaryny düşündirip, bilelikde 2022-nji ýyl üçin uzak möhletli meýilnama düzeliň

C, satuw topary dörediň, eger satyn almak, satmak, hasaplamak bilen meşgullanýan bolsaňyz, marketing we müşderilere has ýakyndan gözegçilik etmek üçin size satuw topary gerek, satyn almak satuwlara esaslanýar, eger indi bar bolsa 2022 satyn almak hakda pikir ýok, satuw topary bilen ýygnak gurup, täze ýyl satuw maksady barada meýilnama düzýär

D, maýa goýujy tapyň we has uly ammara taýynlaň, has uly haryt dolanyşygy has köp pul akymyny aňladýar, eger özüňiz maýa goýmaga taýyn däl bolsaňyz, has köp konteýner, has uly ammar hakda has uly surat çekip başlamak üçin maýa goýujy tapmagyň wagty, has köp satyjy we has köp girdeji gazanmak üçin

ftgf (2)
ftgf (3)

E, has girdejili önümleri goşuň we iş aragatnaşygyňyzy artdyryň, termal kagyzyň girdejili işdigini görseňiz, köp sanly gutlag size gidýär, ýok bolsa, termal kagyzdan başga müşderilere hödürläp biljek zatlarymyzy barlamaga we hödürlemäge synanyşmaga mümkinçilik berýär. Müşderileriňiz üçin bir bitewi çözgüt we wagtyň geçmegi bilen bu müşderileriň öňküsinden has durnuklydygyny görüp bilersiňiz, sebäbi olar üçin has köp çözgüt hödürläniňizden soň üpjün edijini çalyşmak has köp çykdajy edýär.

F, ahyrsoňunda, bu halkara işini amala aşyranyňyzda iň köp çykdajy edýän wagtyňyz, ailelkenli maslahat beriji üpjün ediji bolsun we has gymmatly iş barada derňemek üçin has gymmatly wagt sarp edersiňiz

Hemmäňize sag boluň!