• head_banner_01

Iň oňat 4 ″ x6 ″ suw geçirmeýän ştrih-kod ýelimleýji stiker göni ýylylyk bellikleri fanfold iberiş belligi meniň ýanymda

Gysga düşündiriş:

Ailelkenli ýük daşamak 4 × 6 termiki bellik
Dokumalar: Göni termiki bellik
Maşynyň görnüşi: malylylyk kagyz printeri / ştrih-kod printeri

Hytaýda iki zawodymyz bar. Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

Gaplamak jikme-jiklikleri customers plastmassa möhürlenen, karton guty, müşderileriň islegine görä düzülip bilner

Eltip bermek jikme-jigi order sargyt tassyklanylandan soň 10 günüň içinde

Töleg : T / T, L / C, günbatar birleşigi, PayPal, Alipay, MoneyGram, Nagt, DP

Port hen Şençzhenen ýa-da Guanç Guangzhouou porty, Hytaý

Sitirleýiş material Material, ululygyna, galyňlygyna, çap reňkine we mukdaryna esaslanýar


Önümiň jikme-jigi

Şahadatnama

Sergi

Müşderi synlary

Zawodyň artykmaçlygy

Haryt bellikleri

Üstünlikleri:
Maslahat: Diňe termiki printerler üçin amatly we lazer ýa-da inkjet printerler üçin däl.
Fade çydamly we ygtybarly: malylylyk bellikleri hrustal arassa şekilleri we okamak aňsat ştrih-kodlary çap edýän kämilleşdiriş materiallaryndan ýasalýar.

Adaty iberiş bellikleri

 • Roll ýa-da Fanfold formaty
 • Deşiksiz ýa-da bolmazdan
 • Göni ýylylyk ýa-da termiki geçiriş
 • Saelkenli ýük daşamak, gaplamak, bölek satuw we önümçilik ýaly köp sanly ulanmak üçin ulanyp boljak ýokary hilli göni termiki bellik rulonlaryny öndürýär. Göni termiki bellikler printeriňiziň çap kellesinden emele gelen ýylylyk bilen çap edilýär. Heatylylyk göni ýylylyk materialynda ulanylýan himiki örtügi işjeňleşdirýär, soň bolsa gara reňkde bolýar we şekilleriňizi döredýär. Göni termiki bellikler ýylylyga, ýagtylyga we işleýişe duýgur we köplenç gysga möhletli maksatlar üçin ulanylýar.

 • Bu ak göni termiki stiker bellikleri, Zebra, Sato, Datamax, Fargo we Intermec ýaly göni termiki bellik printerlerinde ulanmak üçin amatlydyr; esasanam senagat önümlerinde ulanylýanlar.
 • Bu gönüden-göni termiki ak stiker bellikleri, ştrih-kodlar, ippingükleme belgileri, karton mazmuny bellikleri we önümi kesgitlemek bellikleri ýaly üýtgeýän maglumatlary çap etmek üçin amatlydyr. Adhesive: gasynlanan kartondan ajaýyp ýelmeşmek we plastmassadan has ýokary ýelmemek üçin döredilen umumy maksatly hemişelik ýelim.

  Ululyklarymyzyň uly görnüşi, programmaňyz üçin dogry termiki belligi saýlanyňyzda size köp mümkinçilik berýär. Etiketkalarymyz ştrih-kodlary çap etmek, iberiş bellikleri, önümi kesgitlemek, baha bellikleri we guty bellikleri üçin gowy işleýär. Etiketkiňizi ýokary hilli çap etmäge mümkinçilik berýän ýokary hilli göni termiki material ulanýarys.

Haryt Malylylyk iberiş belligi
Heselimleýji tarap Leeke taraply
Görnüşi Heselimleýji stiker
Aýratynlyk Üç subutnama (suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän we çyzylmaýan)
Material Göni ýylylyk kagyzy
Ölçegi 4 * 6inç ýa-da adat
Kabul et OEM, ODM
Reňk Boş ýa-da ýöriteleşdirilen
Logotip Omörite
Ulany Karton we konwertler ýa-da gutular ibermek
Mugt nusga Hawa
Düşündiriş

Brightokary ýagtylyk, 5 ýyla çenli şekil ömri, printer kellelerinde iň pes gatlakly tekiz ýer.

Önümleriň müşderileriň ýagdaýyna ýetmegini üpjün etmek üçin ýokary berklik, deň derejede kesilen, oňat gaplanan.

Müşderiniň islegine görä düzüljek dürli ýadro ululyklary we rulon ululyklary.

Esasanam çap edilen rulonlardan we OEM öňünden çap edilen rulonlardan bäsleşýäris.

Ösen desgalar we önümçiligiň gysga möhletini üpjün etmek üçin netijeli önümçilik gözegçiligi.

Biziň bilen işlemek arkaly müşderileriň girdejisini ýokarlandyrmak üçin yzygiderli hil, berk QC, kepillendirilen şertler, hemişe öz wagtynda hyzmat etmek.

Bellik

Hil birmeňzeş bolsa, Hytaýyň içinde iň arzan bahany kepillendirýäris

Hytaýyň içinde we daşary ýurtlarda söwda ýarmarkalaryna, Frankfurtda, Dubaýda we San-Pauloda we ş.m.

Uzak möhletli müşderiler elmydama alýarlariň gowy mukdarda arzanladyşbizden

Günde 24 sagat onlaýn, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_01

16 ARYL
Tejribeli zawod
termiki bellik belligi

 

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_02

BIZI SAYLAMAK Güýçli HYZMATDAŞLYGY saýlamagyň manysy Zhen Evergreen Paper Co.

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_03

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_04

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_05

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_06

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_07

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_08

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_09

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_10

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_11

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_12

Bellik jikme-jiklikleri sahypa_13

Qualityokary hilli göni ýylylyk belligini satmagyň üç artykmaçlygy

Suw geçirmeýän /Nebit /Ickapyşma synagy

Customörite ululygy / nyşany / reňk / nagşy kabul edýäris

ABŞ-da we Saud Arabystanynda ammar bar, aksiýa önüminde, çalt eltilýär

Kartonyň nyşany, ululygy we reňki ýöriteleşdirilip bilner

 

önümlerimiz we hyzmatlarymyz barada size ýüz tutmak üçin bize berýän aragatnaşyk maglumatlaryňyz gerek. Bu aragatnaşyklardan islän wagtyňyz abunalykdan çykyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 8bd6b282

  Sergi

  xhfd

  S: Siz göni zawodmy?
  R: Hytaýda iň ökde kärhanamyz bar. OEM / ODM kabul edildi.

  S: Zawodyňyz nirede?
  R: Guangdong welaýatynyň zhaoqin şäherinde ýerleşýär.

  S: Synag üçin mugt nusga alyp bilerinmi?
  R: Mugt nusga. Mugt dizaýn Mysal yzyna gaýtarylyp berilýär.

  S: MOQ näme?
  R MO Hiç hili MOQ talap edilmeýär we önümçilik bahasy. 2 günüň içinde aksiýa gowşurylyşynda. , düşürilmegini goldaýar.

  eltip bermek belligi zawody